سرزمین سریال های تایوانی و کره ای آدرس بعدی در صورت باز نشدن آدرس فعلی TW2-DRAMALAND@YAHOO.COM برای هر گونه در خواست از سریال مورد علاقتون میتونید نظر بذارید ممنون از همراهیتون http://tw1-dramaland.mihanblog.com 2017-01-17T23:13:45+01:00 text/html 2017-01-17T18:47:46+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال چینی The Lady In The Cubicle http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1206 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#3399cc"><b>سریال چینی The Lady In The Cubicle</b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#3399cc"><b><font color="#ff3366">با بازی تیفانی تانگ</font></b></font><br><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#3399cc"><b><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت <font color="#33CC00">10 </font>| <font color="#33CC00">360p</font></font><font color="#FF0000"><br>بروز رسانی قسمت <font color="#33CC00">10 </font>| <font color="#33CC00">720p</font><br>بروز رسانی زیرنویس قسمت <font color="#33CC00">00</font><br></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282308000/D3mOkwy1_6bb852_f.jpg" alt="" hspace="0" height="617" width="468" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div> text/html 2017-01-17T17:47:25+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال کره ای Introverted Boss http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1198 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#3399cc"><b>سریال کره ای Introverted Boss<br><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#336666">02 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#336666">540p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#336666">02 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#336666">720p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت </font><font color="#336666">00</font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8281735618/Introverted_Boss_Poster1.jpg" alt="" hspace="0" height="636" width="440" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><br> text/html 2017-01-17T17:23:10+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال کره ای Hwarang http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1157 <p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3"><b><font color="#ff66ff">سریال کره ای Hwarang</font><br><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#3399cc">10 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#3399cc">540p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#3399cc">10 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#3399cc">720p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت</font> <font color="#3399cc">00</font><br><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8279178300/Hwarang_Poster2.jpg" alt="" hspace="0" height="624" width="437" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></p><br> text/html 2017-01-17T16:59:28+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال کره ای Romantic Doctor, Teacher Kim http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1124 <p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b>سریال کره ای Romantic Doctor, Teacher Kim<br><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت </font></b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b><font color="#FF0000"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b><font color="#FF0000"><font color="#333399">آخر</font></font></b></font> <font color="#333399">20 </font>| <font color="#333399">540p</font></font><font color="#FF0000"><br>بروز رسانی قسمت </font></b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b><font color="#FF0000"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b><font color="#FF0000"><font color="#333399">آخر</font></font></b></font> <font color="#333399">20</font> | <font color="#333399">720p</font><br>بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت <font color="#333399">09</font></font><br></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#339999"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8273837618/Romantic_Doctor_Teacher_Kim_Poster2.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p> text/html 2017-01-16T20:03:18+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال ژاپنی Rakuen http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1192 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#660000"><b>سریال ژاپنی Rakuen</b></font><br></div><div align="center"><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#FF0000"><b>بروز رسانی قسمت 01 + زیرنویس قسمت 00</b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8282315892/d3kNVJyL_4fdc25_f.jpg" alt="" hspace="0" height="692" width="491" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-01-16T19:53:35+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com N@JME $hi . دانلود زیرنویس فارسی سریال چینی YES!MR FASHION http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1203 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><div align="center"><font color="#ff3366"><span data-scefontsize="medium" style="font-size: medium;"><font face="Comic Sans MS"><strong>زیرنویس فارسی سریال چینی YES!MR FASHION</strong></font></span><br></font></div><div align="center"><font color="#6699ff"><span data-scefontsize="medium" style="font-size: medium;"><font face="Comic Sans MS"><strong>پروژه هشتم</strong></font></span></font><br></div><div align="center"><font color="#ff3366"><br></font></div><div align="center"><font color="#ff3366"><font color="#FF0000"><span data-scefontsize="medium" style="font-size: medium;"><font face="Comic Sans MS"><strong>قسمت 06 اضافه شد</strong></font></span></font><br></font></div><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8255059692/61G7nrM1_7ae2e6_f.jpg" alt="" hspace="0" height="375" width="501" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><div style="font-size: 12px;" align="center"><br><br><div style="color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><font face="Comic Sans MS" size="2" color="#ff3366"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Comic Sans MS" size="2" color="#ff3366"><b><font size="3"><br></font></b></font></div></div> text/html 2017-01-16T19:38:43+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود موزیک بانک شبکه KBS تاریخ 13ام ژانویه 2017 http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1209 <div align="center"><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff33ff"><b>موزیک بانک شبکه KBS تاریخ 13ام ژانویه 2017</b></font></p><div><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff33ff"><b><br></b></font></div><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff33ff"><b><font color="#FF0000">لینک دریافت با دو کیفیت اضافه شد</font><br></b></font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282701234/170113.jpg" alt="" hspace="0" height="299" width="533" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2017-01-16T19:33:50+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال چینی Pretty Li Hui Zhen http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1185 <p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9933"><b>سریال چینی Pretty Li Hui Zhen<br><font color="#CC33CC">ورژن کره ای سریال She Was Pretty</font><br><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#336699">19 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#336699">360p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#336699">19 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#336699">720p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت</font> </b></font><font color="#336699"><font size="3"><font face="Comic Sans MS"><b>03 <br></b></font></font></font></p><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9933"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8280998292/Pretty_27.jpg" alt="" hspace="0" height="693" width="496" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9933"><b><br></b></font></p><br> text/html 2017-01-16T19:18:56+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال چینی General and I http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1160 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#996666"><b>سریال چینی General and I<br><font color="#cc9966">با بازی Chung Wallace و Sun Sean</font><br><br><font color="#000000"><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت <font color="#663333">22 </font>| <font color="#663333">360p</font></font><font color="#FF0000"><br>بروز رسانی قسمت <font color="#663333">22 </font>| <font color="#663333">720p</font><br>بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت <font color="#663333">07</font></font><br></font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#996666"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8281129818/Gen_110.jpg" alt="" hspace="0" height="675" width="482" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2017-01-16T18:24:55+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال چینی Candle in the Tomb http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1161 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#333366"><b>سریال چینی Candle in the Tomb<br><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#666633">12 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#666633">360p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> <font color="#666633">12 </font><font color="#FF0000">|</font> <font color="#666633">720p</font><br><font color="#FF0000">بروز رسانی زیرنویس قسمت </font><font color="#666633">00</font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8280322742/W19XYGV4_bdda0b_f.jpg" alt="" hspace="0" height="707" width="461" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div> text/html 2017-01-16T17:10:31+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال چینی Shuttle Love Millennium http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1121 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9966"><b>سریال چینی Shuttle Love Millennium<br><font color="#FF6600">با بازی بازیگر تایوانی Kuo Puff</font><br><br><font color="#000000"><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت </font></font></b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9966"><b><font color="#000000"><font color="#FF0000"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9966"><b><font color="#000000"><font color="#FF0000"><font color="#663333">آخر</font></font></font></b></font> <font color="#663333">28 </font>| <font color="#663333">360p</font></font><font color="#FF0000"><br>بروز رسانی قسمت </font></font></b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9966"><b><font color="#000000"><font color="#FF0000"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9966"><b><font color="#000000"><font color="#FF0000"><font color="#663333">آخر</font></font></font></b></font> <font color="#663333">28 </font>| <font color="#663333">720p</font><br>بروز رسانی زیرنویس قسمت <font color="#663333">00</font></font><br></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8273809850/pLZv0oaL_f6d382_f.jpg" alt="" hspace="0" height="893" width="463" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></div> text/html 2017-01-16T15:08:56+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . سرزمین سریال های تایوانی و کره ای http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1098 <p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><img src="http://s3.picofile.com/file/8216343718/signbot1.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b>سلام به دوستانی که به وبلاگ سرزمین دانلود سریال های تایوانی و کره ای اومدن<br>اول از همه ی خوش آمد گویی گرم به تک تکتون<br>امیداورم این وبلاگ جایی باشه برای دریافت سریال های مورد علاقتون و باعث تفریح و سرگرمیتون بشه<br></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#999900"><b>درصورت فیلتر شدن آدرس بعدی</b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#000099"><b>tw2-dramaland.mihanblog.com</b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#000099"><span data-scefontsize="medium" style="font-size:medium"><font face="Comic Sans MS"><strong>tw3-dramaland.mihanblog.com</strong></font></span></font><br></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b>.</b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b>.</b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#993399"><b>همینطور ی عدد به tw اضافه کنید</b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><br></b></font></p><hr align="center"><div align="center"><br></div><hr align="center"><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#333366">سریال های در دست ترجمه و ترجمه شده سرزمین سریال های تایوانی و کره ای</font></b></font><br><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#3333ff">سریال چینی Love O2O - قسمت 25</font></b></font><br></div><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b>مترجمین: پانته آ و Yeshim و کمکی از گروه بیا تو کره<a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1007" target="_blank" title=""><br></a></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1007" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8271593150/wesdrews_3_.jpg" alt="" hspace="0" height="192" width="468" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></p><p align="center"><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">زیرنویس فارسی سریال چینی </font></b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#333366"><b>When A Snail Falls In Love - قسمت 11</b></font></font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#333366"><b><font color="#FF6600">مترجم : Yeshim</font><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1109" target="_blank" title=""><br></a></b></font></font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#333366"><b><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1109" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a></b></font> </font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><img src="http://s9.picofile.com/file/8272355168/Snail_38.jpg" alt="" hspace="0" height="232" width="436" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><div align="center"><font color="#ff3366"><span data-scefontsize="medium" style="font-size:medium"><font face="Comic Sans MS"><strong>زیرنویس فارسی سریال چینی Yes! Mr Fashiom - قسمت 06</strong></font></span></font><br><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff3366"><b><font color="#CC33CC">مترجم : نجمه</font><br><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1203" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a></b></font></div></div><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><img src="http://s6.picofile.com/file/8255060042/664.jpg" alt="" hspace="0" height="242" width="430" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#cc9933"><b>سریال چینی Pretty Li Hui Zhen - قسمت 03<br><font color="#333399">مترجم : هستی</font><br><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1199" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a><br></b></font></div><br><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8282084450/pretty_li_hui_zhen_780x436.jpg" alt="" hspace="0" height="224" width="401" vspace="0" border="0" align="bottom"></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#339966">سریال چینی Say that You Love Me - قسمت 04</font><br><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/856" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a></b></font><br></p><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8271593250/wesdrews_2_.jpg" alt="" hspace="0" height="122" width="432" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">سریال تایوانی&nbsp; Bromance - تکمیل شده</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">مترجم: Yeshim</font><br><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/866" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس</a> فارسی<br></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><img src="http://s9.picofile.com/file/8271593200/wesdrews_1_.jpg" alt="" hspace="0" height="150" width="443" vspace="0" border="0" align="bottom"></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">_________________________________________</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#FF6600"><b>زیرنویس فارسی سریال تایلندی </b></font><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#006600"><b><font color="#FF6600">Roy Leh Sanae Rai - تکمیل شد</font></b></font></font></b></font></p><p align="center"><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/966" target="_blank" title=""><br></a><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366">مترجمین: مریم و Yeshim</font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#006600"><b><a href="http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/966" target="_blank" title="">دریافت زیرنویس فارسی</a><br></b></font></font></b></font></p><p align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8279643534/RoyLehSanaeRai2014b.jpg" alt="" hspace="0" height="154" width="422" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#006600"><b></b></font></font></b></font></p><p align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff6666"><b><font color="#cc3366"> </font></b></font></p><br> text/html 2017-01-14T17:53:59+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com هستی . دانلود زیرنویس فارسی سریال چینی Pretty Li Hui Zhen http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1199 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><font color="#006600">زیرنویس فارسی سریال چینی&nbsp;</font><font color="#cc33cc">Pretty Li Hui Zhen</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><font color="#cc33cc"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000"><b>پروژه 9 ام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ffcc00"><b>قسمت سوم اضافه شد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8281985950/71gjNpn4_88dd31_c2x.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-01-13T18:50:19+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال ژاپنی The Stranger Within a Woman http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1193 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#666699"><b>سریال ژاپنی The Stranger Within a Woman</b></font><br><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#FF0000"><b>بزودی<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282314634/l4jWZ7x1_5ec1a9_f.jpg" alt="" hspace="0" height="441" width="492" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div> text/html 2017-01-13T18:41:00+01:00 tw1-dramaland.mihanblog.com Yeshim . دانلود سریال کره ای Voice http://tw1-dramaland.mihanblog.com/post/1195 <div align="center"><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff9966"><b><font color="#333366">سریال کره ای Voice</font></b></font><br><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff9966"><b><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> 00 <font color="#FF0000">|</font> 540p</b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff9966"><b><font color="#FF0000">بروز رسانی قسمت</font> 00 <font color="#FF0000">|</font> 720p</b></font><br><font face="Comic Sans MS" size="3" color="#ff9966"><b><font color="#FF0000">بروز رسانی زیرنویس فارسی قسمت</font> 00</b></font><br><br><font face="Comic Sans MS" size="3"><b>بزودی<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8282313092/Voice_Poster1.jpg" alt="" hspace="0" height="725" width="480" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div>